AMERIKANSK STATISTIK

-GDP (BNP) Kommer varje kvartal. Visar det totala värdet av producerade varor och tjänster, dvs värdet av privat och offentlig konsumtion, investeringar och export minus import. Mycket viktig då den visar den totala utvecklingen för ekonomin.

-Non farm payrolls Utkommer en gång i månaden och visar hur mycket sysselsättningen ökat eller minskat under den senaste månaden. I en konjunkturnedgång visar den takten i avmattningen och ger en antydan på hur konsumtionen och BNP kommer att utvecklas. I en konjunkturuppgång visar den främst på inflationstrycket i ekonomin.

-Jobless claims Utkommer på torsdag varje vecka. Visar antal arbetslösa som får eller söker arbetslöshetsstöd. Då den kommer ut varje vecka är den en tidig indikator på hur arbetsmarknaden utvecklar sig.

-Industrial production & Capital utilisation Utkommer varje månad. Industriproduktionen mäter storleken på inhemska industri produktionen. Den ger en indikation på hur BNP kommer att utvecklas eftersom det finns en stark korrelation mellan industriproduktion och BNP tillväxt.

-Kapacitetsutnyttjande (Capacity utilisation) mäter andelen utnyttjad produktionskapacitet i industrin. Används framförallt som en indikator på inflationsrisken i ekonomin. De flesta ekonomer menar att en andel över 84% tyder på ökad inflationsrisk.

-Durable goods orders(DGO) Utkommer varje månad. Mäter antal order på kapitalvaror (varor med en förväntad livslängd på över 3 år). Man brukar främst fokusera på den serie där försvarsmateriel exkluderas (DGO excl. defence). Serien är viktig då den fungerar som en ledande indikator på investeringsnivån i ekonomin.

-NAPM index (Inköpschefsindex) Släpps första vardagen i varje månad. Undersökningen innefattar över 350 inköpschefer. NAPM index är sammansatt av fem olika delkomponenter (New Orders, Production, Supplier Deliveries, Inventories, och Employment) med varierande vikter. Ett NAPM index över 50 visar på ökad aktivitet inom tillverkningsindustrin under den senaste månaden. Ett NAPM under 50 visar på minskad aktivitet. Ett NAPM över 42.7 indikerar att GDP stiger. Om NAPM är under 42.7 antyder det att GDP sjunker, dvs att recessionsrisk föreligger. NAPM index har visat sig ge en tidig och relevant indikation på hur tillverkningsindustrin och ekonomin i stort utvecklar sig.

-Philadelphia Fed survey Utkommer tredje torsdagen varje månad. Undersökningen innefattar tillverkningsindustrin i östra Pennsylvania, New Jersey och Delaware. Man ställer frågor till företagen i dessa områden om nuläget och deras framtidsutsikter. Ett index över noll indikerar att läget har förbättrats, medan ett index under noll visar att läget har försämrats sedan föregående månad. Detta index är viktigt eftersom det har en stark korrelation med NAPM och då det kommer ut 1-2 veckor före NAPM ger det en indikation på hur NAPM kommer att utvecklas.

-Retail sales Kommer varje månad. Mäter detaljhandelsförsäljningen under föregående månad. Detaljhandelsförsäljningen utgör ca 40% av privat konsumtion och ger därför en indikation på hur konsumtionen utvecklar sig.

-Consumer confidence, Conference Board Släpps sista torsdagen den månad som undersökningen berör. Undersökningen omfattar 5,000 hushåll, där de får svara på frågor som rör allt från personlig ekonomi till inköpsplaner. Consumer confidence är en ledande indikator för privat konsumtion. Consumer confidence bevakas noggrant av Federal Reserve och är en viktig input vid deras räntebeslut.

-Consumer confidence, University of Michigan Utkommer varje månad. Undersökningen omfattar 500-600 personer som får svara på frågor som rör nuvarande och förväntad framtida privatekonomi. Indexet har en lång historik och har visat sig vara en värdefull indikator på förändringar i framtida konsumtion. Korrelationen mellan UOM och konsumtion är högre än mellan CB och konsumtion. Consumer confidence bevakas noggrant av Federal Reserve och är en viktig input vid deras räntebeslut

-Housing starts och Building permits Kommer ut varje månad och visar totala antalet nystartade husbyggen (housing starts) och antal nya bygglov (building permits) som utfärdats. Eftersom hus- och byggsektorn ofta leder övriga ekonomin är housing starts och building permits viktiga ledande indikatorer.

-Producer price index (PPI) Släpps varje månad. PPI är ett index som visar de priser som betalas till varuproducenter. Eftersom de volatila mat och energipriserna utgör ca 25% av PPI, brukar dessa ofta uteslutas. Till skillnad från CPI utesluts priser på tjänster, vilket leder till att PPI är ett mer volatilt inflationsmått än CPI. -Consumer price index (CPI) Utkommer varje månad. Mäter priset på en varukorg som innehåller varor som ofta köps av amerikanska konsumenter. Förändringar i CPI mäter inflationen i ekonomin. Om man tar bort pris på mat och energi får man ”core inflation”. Inflationen är en av de viktigast faktorerna för Federal Reserves räntebeslut.

EUROPEISK EKONOMISK STATISTIK

-German IFO survey IFO institutet utför en månatlig studie där 7,000 företag frågas om deras uppfattning om nuläget och deras kortsiktiga planer. Indexet består av två subindex: current business conditions och business expectations. IFO index är en mycket viktig ledande indikator för EMUs industriproduktion. Marknaden tenderar att reagera på huvudindexet, men även business expectations är en bra ledande indikator för EMUs industriproduktion.

-EMU Business and consumer surveys Utkommer varje månad och ger en heltäckande bild av såväl industrin som konsumenterna. Innehåller en rad indikatorer, bl a consumer confidence, industrial sentiment indicator och economic sentiment indicator. Undersökningen består av frågor till företag och konsumenter om nuvarande och förväntad framtida ekonomisk situation. Indexen är utformade så att ett tal över 0 visar på förbättrad situation, medan ett tal under 0 visar på försämring. Consumer confidence är en viktig ledande indikator för konsumtionen, medan industrial sentiment indikerar utvecklingen för industriproduktionen. Dessa båda är även viktiga faktorer för ECBs räntebeslut.

-European purchasing managers’ indices Första vardagen varje månad släpps PMI för alla länder i EU. Indexet är av samma typ som NAPM, där ett värde över 50 visar på ökad ekonomisk aktivitet, medan ett värde under 50 visar på minskad aktivitet. Viktig ledande indikator för den europeiska industriproduktionen.

-EMU Industrial production Industriproduktionen är ett mått på inhemsk produktion som utkommer varje månad. Den ger en indikation på hur BNP kommer att utvecklas eftersom det finns en stark korrelation mellan industriproduktion och BNP tillväxt.

-Euroland HICP Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) utkommer varje månad för alla EMU länder. Det skapades för att man skulle kunna jämföra inflationsnivån i de olika EMU länderna. Alla länders HICP vägs sedan samman till MUICP, som är ECBs inflationsmått. ECBs mål är att MUICP högst ska vara 2% i årlig ökningstakt.

-Euroland Money supply, M3 Utkommer varje månad. Ett brett mått på penningmängdstillväxt. ECB har som mål att penningmängdstillväxten ska vara högst 4.5%, eftersom detta anses förenligt med en inflation under 2%. Viktig eftersom den har stor inverkan på ECBs räntepolitik.